________________________________________________
Creighton Men's Basketball
2-25-2007 White Out VS Wichita
2-10-2008 White Out VS Southern
1-14-2009 White Out VS Southern
1-16-2010 White Out VS Wichita
1-12-2011 White Out VS Wichita
2012
2012 "Pink Out" - 18,436
2012 "Pink Out" - 18,436
2013 "Pink Out" - 18,111
2013 "Pink Out" - 18,111
2013 "Pink Out" - 18,111
2013 "Pink Out" - 18,111
2013 "Pink Out" - 18,111
2013 "Pink Out" - 18,111
2013 "Pink Out" - 18,111
1/12/2014 - A = 17,589
1/12/2014 - A = 17,589
2013-2014 Season
________________________________________________
1/27/2014 - A = 18,859 - "Pink Out"
1/27/2014 - A = 18,859 - "Pink Out"
1/27/2014 - A = 18,859 - "Pink Out"
1/27/2014 - A = 18,859 - "Pink Out"
2012-2013 Season
________________________________________________
2013 "Pink Out" - 18,111
2011-2012 Season
________________________________________________
Older White Out Photos
________________________________________________